2013 ýyldan başlap Owganystanda iş awiasiýasy öz ösüşiniň täze derejesine eýe boldy. Hut şol döwürde ýewropanyň araçy kompaniýasy bolan AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy öz hereketine başlady we hususy uçaryny sargyt etmek has amatly we elýeter boldy.

Hususy uçarlar hiç hili päsgelçiliksiz we ýokary tizlikde syýahat etmäge ýardam edýär. Olar bütin dünýä boýuça, münüp-düşmesiz bolan gatnawlaryny, hatda adaty howa kompaniýalarynyň sanawynda bolamdyk gatnawlaryny hem  amala aşyrýarlar. Olar ýokary derejeli rahatlygy we lýuks klas hyzmatyny teklip edýärler. Iri, gurply adamlar we iri kompaniýalar üçin – bu syýahat etmegiň has ykjam we amatly görnüşi bolup durýar.

Biznes – jetini kireýine almak düzgünleri

Bu gün Owganystanda hususy uçary kireýine almak hiç hili kynçylygy ýüze çykarmaýar.

Kompaniýanyň web sahypasynda talapnama bermek we:

 • uçuşyň başlanjak nokadyny we maksadyny,
 • iki tarapyna syýahatyň etmegiň wagtyny,
 • ýolagçylaryň sanyny,
 • ýanyňyz bilen çagalaryň barlygyny,
 • syýahata öý haýwanlaryny almak isleýärsiňizmi,
 • elgoşunyň takmynan agramy we göwrümi,
 • ýany bilen goşmaça isleg bidirýän hyzmatlaryňyz,
 • gatnawa bolan şahsy islegleriňiz,
 • aragatnaşyk maglumatlaryňyzy,

şular ýaly maglumatlaryňyzy goýmak ýeterlik bolýar.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň jogapkär işgäri dessine siziň islegiňizi görüp çykýar we size şular ýaly mazmuny bolan haty ugradýar:

 • laýyk gelýän howa gämisiniň kysymyny,
 • her bir kysymy üçin iki tarapyna gatnawyň bahasyny,
 • uçaryň öndürilen wagtyny we sygymyny,
 • gitmek we gelmek, we ýoldaky wagty,
 • eger isleg bildirseňiz goşmaça hyzmatlarynyň bahasyny.

 

Size özüňize ýaran biznes – jetiň görnüşini saýlamak galýar.

Şertnama aralyklaýyn baglaşylýar. Resminamanyň görnüşini isleg bildirseňiz bron etmegiňize garaşsyz ýagdaýda, kompaniýamyzyň web sahypasyndan alyp bilersiňiz. Töleg nagt däl görnüşinde amala aşyrylýar. Syýahata bolan ähli soraglaryňyzy we amatly wagtyny AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň jogapkär işgäri bilen ylalaşyp bilersiňiz.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynda bar bolan goşmaça hyzmatlary

AVIAV TM (Cofrance SARL) araçy kompaniýasy size “açar tabşyrmak” derejesinde syýahaty gurnamaga taýýar:

 • eger siz daşary ýurda gidýän bolsaňyz ähli ýolagçylar züin wiza we lukmançylyk ätiýaçlandyrmasyny rresmileşdirýäris,
 • howa gämisiň bortunda eksklýuziw restoran nahary,
 • gelmek – gitmek nokadynda awtoylagy bilen hem üpjün edýäris,
 • howa menzilindäki VIP-garaşylýan zalyna çenli ugradýarys,
 • islendik islegleriňizi nazara alyp howa gämisiniň kysymyny saýlaýarys, (duş, ýatylýan otag, bortdaky kinoteatr we ş.m.)
 • myhmanhanada otag bron edýäris,
 • iş alyp barmak,
 • konsýerž – hyzmatlary.

 

Haýsy howa menzillerinden uçmak bolýar

Daşary ýurt gatnawlaryny Owganystanyň Kabul, Kandagar we Gazni ýaly uly halkara derejesine eýe bolan howa menzillerinden amala aşyrylýar. Gatnawyň ugryny müşderilerimiziň özleri belleýärler. AVIAV TM (Cofrance SARL) hünärmenleri gerekli ýurda münüp-düşmesiz gatnawy bilen üpjün edýärler we uçaryň laýyk gelýän kysymyny hödürleýärler.

Ýurduň içindäki gatnawlary islendik howa menzilinden amala aşyrmak mümkin. Biz Gerat, Jelalabat, Kunduz ýaly uly we Maýman ýa-da Talokan ýaly kiçiräk howa menzilleri bilen hyzmatdaşlyk alyp barýarys. Golaýyňyzda ýerleşen howa menzilini habar beriň we uçar şol ýerden uçýar.

Owganystanda dikuçarlar wajyp rol oýnaýarlar. Olary gerekli heliportyndan ýa-da ýönekeýje gonmaga oňaýly meýdanyndan sargyt etmek mümkin. Biz siziň golaýyňyzda ýerleşen nokadyny salgy berip oňa çenli rahat awtoulagynda eltýäris.

AVIAV TM (Cofrance SARL) saýlamagyň sebäpleri

 • iş awiasiýa bazarynda iş tejribesi 15 ýyl.
 • Owganystanda üstünlikli iş alyp barmagyna 8 ýyl boldy.
 • Hususy uçarlarynyň dünýä bazasyna ygtyýarynyň barlygy (kysymlarynyň çaksiz saýlawy).
 • Bron etmek üçin 1 minudyň ýeterlik bolmagy.
 • Sargydy doly amala aşyrmak üçin 5 minudyň ýeterlik bolmagy.
 • Ýewropa, Aziýan, Afrika, Demirgazyk Amerika ýurtlarynda ynamdar hyzmatdaşlarynyň barlygy, müşderileri üçin arzanladyş gazanmak mümkinçiligi.
 • Dünýäniň öňdebaryjy howa menzilleri bilen hyzmatdaşlygynyň barlygy.
 • 2015 ýylda Rusýada ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrmakda öňdebaryjy diýip hasap edilmegi.
 • 2017 ýylda Ýewropada lukmançylyk gatnawlaryny amala aşyrmakda öňdebaryjy diýip hasap edilmegi.
 • Awiasiýanyň Avinode carter ulgamynda öňdebaryjy ÝAIA (Ýewropa Awiasiýasynyň Iş -Asossiasiýasy), AMIA (Awiasiýanyň Milli Iş – Asossiasiýasy) ýaly abraýly iş – awiasiýa agzasyna girmegi.
 • Rus we ýewropa dillerinde suwara gürlemekleri.
 • Bombardier, Embraer, Sukhoi Superjet, Pilatus, Fokker, Saab, Cessna,  Dassault Aviation, Gulfstream, Beechcraft we şulara meňzeş öňdebaryjy öndürijileriniň uçarlaryndan peýdalanmagy.
 • Ştatda özüniň awiasiýa hukukçylarynyň bolmagy.
 • Müşderilerine sypaýy garamaklygy, jogapkärçiligi ýokary bolmagy we gizlinliginiň kepili.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy bilen Owganystanda iş awiasiýasy elýeter boldy